Правилник на библиотеката

Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922”.

Закон за обществените библиотеки

ЗОБ урежда учредяването, видовете, функциите, управлението и финансирането на обществените библиотеки.

Стандарт за библиотечно-информационното обслужване

Този стандарт определя условия за дейност на обществените библиотеки и включва:
а) показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки.
б) индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки.
в) показатели и индикатори за Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”