Проектът “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката” се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката–активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

Проектът предвижда да се поднови съществуващото осветление в библиотеката и обслужващите я зони с ново енергоспестяващо осветление, като предварително се проучи пазара и се избере най- добрата оферта за закупуване и монтаж на осветителни тела, чиято подмяна да не налага преинсталиране на съществуващата електрическата мрежа. Съвместно с партньорите по проекта ще бъде извършена информационна кампания за разясняване на качествата и ефекта от използването на съвременните енергоспестяващи осветителни тела в жилищата.

Ще се проведат редица обучения, свързани с по-доброто познаване на новите практики за пестене на електроенергия и за намаляване на емисиите и вредни вещества в околната среда. Партньор по проекта е 175 ОУ „Васил Левски”, с което през всички години на своето съществуване читалище и училище работят съвместно за постигане на своите цели. Те заедно развиват потенциала на талантливите ученици, като насърчават любовта им към изкуството, културата и спорта.

Основна цел

Изграждане на модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката и формиране на екологична култура на потребителите на библиотечни услуги чрез повишаване на информираността по проблемите на използването на електроенергията.

Специфични цели

Подобряване микроклимата в библиотеката и създаване на условия за нормално протичане на работния процес.

Възпитаване на целевите групи в необходимостта от ефективно използване на електроенергията.

Обучение на целевите групи за намаляване на емисиите и вредни вещества в околната среда.

Целева група на проекта са потребителите на библиотечни услуги:

 • ученици от 175 ОУ на възраст от 8 до 14 години
 • преподаватели и служители в училището
 • служители на читалището, кметството, земеделската кооперация и др.
 • пенсионери членове на „Клуб на пенсионера”.

Проектни дейности

 • Организация и управление изпълнението на проекта.
 • Провеждане на процедура за избор на доставчик и изпълнител на монтаж на осветителни тела.
 • Закупуване и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела
 • Закупуване на книги за фонда на библиотеката, свързани с екологията.
 • Обучение на целевите групи, свързано с енергийната ефективност и значими екологични теми.
 • Провеждане на конкурс за рисунка и организиране на изложба в библиотеката

Очаквани резултати

Модернизирането на осветлението в библиотеката и обслужващите я зони ще допринесе за решаването на поставените пред идейния проект цели и задачи:

 • Подобряване качеството на осветлението и създаване на комфортна среда за потребителите на библиотечно -информационни услуги.
 • Рационално и ефективно използване на електроенергията за осветление, а оттам и снижаване на текущите разходи на читалището/ библиотеката за електроенергия.
 • Намаляване вредните емисии на парникови газове в околната среда и отделянето на прах, вследствие икономията на електроенергия Промяна в поведението на целевите групи спрямо ползването на електроенергия и формиране на информиран потребителски избор на електроуреди и намаляване на битовото енергопотребление от домакинствата.

Електронна брошура