„Заедно срещу наркотиците“

„Заедно срещу наркотиците“

През м.декември 2018г. стартира инициативата „Заедно срещу наркотиците“  по предварително утвърдената превантивна програма на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МКБППМН организира 130 презентации във всеки клас на теми: „Заедно срещу наркотиците“, „Детска престъпност“  и