Устав на народно читалище “Св. Иван Рилски-1922”

С този устав, съобразен със Закона за народните читалища се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.


Закон за народните читалища

С този закон се уреждат учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища.


Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма на НЧ “Св. Иван Рилски-1922”

С настоящите вътрешни правила, приети на основание чл.16, ал.1 и ал.2 от ЗМИП и чл.9, ал.5 от ЗМФТ, се уреждат мерките за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и организации по изпиране на пари или насочени към финансиране на тероризма, като се установяват критериите за разпознаване на съмнителни операции или сделки и клиенти, реда за обучение на персонала, за събиране, обработване, съхраняване и разкриване на информация за целите на ЗМИП. При условията на настоящите правила, Настоятелството на читалището, неговите служители, както и физическите и юридически лица, свързани с гражданско правни отношения с читалището спазват указанията и мерките дадени в тях и разпорежданията на Председателя на читалището или упълномощено от него лице.


Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

НЧ “Св.Иван Рилски -1922” с.Мрамор район „Връбница”Столична община ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените на НЧ “Св.Иван Рилски-1922” данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и Вътрешните правила на НЧ “Св.Иван Рилски-1922”.