Библиотеката е създадена още при основаването през 1922г. на читалище „Св. Иван Рилски-1922”. Нейната основна цел е да работи за утвърждаване авторитета на читалището като прилага съвременните тенденции в развитието на обществените библиотеки.Със своите исторически традиции, утвърден опит и богат книжен фонд тя се превърна в културно-информационен център, разполагащ с над 14 500 тома литература.

Фондът е организиран в следните основни отдели:

ЗАЕМНА ЗА ВЪЗРАСТНИ

Предоставя библиотечни документи за ползване за дома на всеки регистриран читател.
Фондът е с универсален характер, обхваща всички отрасли на знанието както и художествени произведения на български език, с времеви обхват от 1945 год. до днес. Тук се предлагат книги и списания от предходни години.

При желание, ще получите консултантско съдействие при издирване на информация и информационни източници.

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

Обслужва регистрирани читатели, най-вече деца от 6 до 14 годишна възраст.
Отделът притежава фонд от художествена, учебна и детска научна литература от различни отрасли на знанието.

Справочният фонд и периодичните издания се ползват в читалнята, а всички останали могат да се заемат за дома.
Възможности за извършване на справки в различни области на знанието, в т. ч. чрез достъп до електронни библиотечни и интернет ресурси; за провеждане на уроци по библиотечно – библиографски знания; за организиране на мероприятия с цел популяризиране на детското четене.
Стремежът ни е не само да удовлетворим информационните и културни потребности на децата и юношите, но да се опитаме, заедно с тях, да превърнем посещението и срещата с книгата в предпочитано удоволствие.

ЧИТАЛНЯ

Предоставя на регистрирани читатели учебни, научни и справочни издания. Тук може да се ползват на място подръчните сбирки от енциклопедии, речници, справочници, краеведски издания.
В читалнята се предлагат следните библиотечно – библиографски и информационни услуги:

  • Ползване на електронни каталози на книгите, които библиотеката притежава;
  • Ползване на собствени бази данни, както и достъп до базите данни на Националната библиография на издадените в България книги от 1878 г до днес и на статии от периодичните издания от 1992 г до днес;
  • Автоматизирано и традиционно търсене на информация по теми и изготвяне на устни и писмени библиографски справки;
  • Търсене на информация в онлайн бази данни. Ползване на дигитализирани периодични издания и на онлайн (отворен достъп) пълно текстова периодика;
  • Достъп до онлайн каталози на библиотеки в България и по света

КОМПЛЕКТУВАНЕ

Библиотеката комплектува текущо и ретроспективно, регистрира, обработва и предоставя за ползване библиотечни документи, придобити чрез покупка или дарение. Проучва книжния пазар, издирва информация, осъществява контакти, в т.ч. и чрез електронен достъп с разпространители, издателства, редакции, книжарници, дарителски организации и лица и изготвя заявки към доставчици на книги и периодика. Основната стратегическа цел е да се осигури навременен достъп до необходимите за читателите информационни източници. Получените документи се обработват според изискванията на библиотечните стандарт. Библиотеката приема дарения и оформя документи за тях. Периодично прочиства библиотечните фондове. Поддържа система от Инвентарна книга и Книга за движение на фондовете.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В Читалнята е обособен Интернет информационен център. Читателите имат възможност за самостоятелен достъп в Интернет-ресурси и локалната мрежа.
По желание на читател се извършва начално консултиране и обучение за самостоятелно издирване на подходящи и разнообразни интернет-адреси. Също така ползвателите на интернет-центъра могат да получат информация как точно да търсят литература в електронния каталог на читалищната библиотека и в он-лайн каталозите на други библиотеки в страната и в чужбина. Всеки посетител в интернет-центъра може да бъде обучен да търси правилно информация по тема.

Читатели на библиотеката са ученици, студенти, служители, работници, преподаватели от местното училище, пенсионери и безработни.

Настоящето налага библиотеката да бъде едновременно традиционна – с рафтове, книги, книгохранилище, картотеки, каталози с традиционно обслужване и модерен информационен център. Разполага с пет компютъра, които са предоставени през 2011г. на библиотеката по Програма “Глобални библиотеки – България”.
В своята дейност библиотеката отделя голямо внимание на културно-масовата работа. Провежда последователно културна политика на посредничество между творците – създатели на духовни ценности и гражданите. Формите за провеждане на тази политика са различни – литературни вечери, срещи, сказки, премиери, кътове, табла, витрини и др. Наложилата се необходимост от нова концепция за мястото на библиотеката в динамичното ни общество осмисля труда на библиотечния специалист и е определящо в бъдещата му работа. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в село Мрамор.