2022г.

Проект „Възстановяване и развитие на фолклорните дейности за деца и младежи в Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922”, финансиран от Национален фонд „Култура по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“

 

Основни цели на проекта:

 1. Да се възстанови дейността на детските и младежки фолклорни певчески групи и танцови състави и възобновят традиционните обичаи за село Мрамор – Коледуване и Лазаруване. За първи път да се проведе обичая „Ладуване” на празника Еньовден, който да стане част от ежегодния културен календар на читалището.
 2. Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяването на културния живот в село Мрамор чрез организиране на събитията заложени в проекта. Селото да стане активна зона на културния живот като периферен район на град София.
 3. Да се осигури достъп на граждани от различни социални и уязвими етнически групи до културните събития и автентичния фолклор на селото, който да промени статута им от пасивни наблюдатели в активни участници като се създадат подходящи условия за тяхното включване в дейността на читалището. 

Проектът обхваща деца, младежи и възрастни, които са любители самодейци в Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922”.

Очаквани резултати

Реализирането на проекта ще привлече участници и широка публика от село Мрамор и близките села Житен, Голяновци, Доброславци и Балша. Той ще се превърне в една от най-важните читалищни дейности в периода на неговото изпълнение

Ще даде възможност за обмяна на творчески идеи и създаване на трайни социални контакти между участниците  и активната публика.

Участниците в проекта ще се включат в планираните дейности по изпълнение на културния календар на читалището до края на 2022г. и 2023 година, както и в местни, регионални и национални фолклорни празници и фестивали.

Осъщесвените дейности по проекта ще спомогнат възстановяването и развитието на културния живот в село Мрамор след отпадането на двегодишните ограничения поради пандемията от Корона вирус. 

Обща стойност на финансовата подкрепа – 14 994 лв.

Информационна брошура

Флаер за резултатите от проекта 

Резултати от проекта


2021г.

Проект за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата

Резултати: закупени 124 книги на стойност 1249,36 лв.


2020г.

Проект за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата

Резултати: закупени 109 книги на стойност 1214,72 лв.


2019г. 

Проект за обновяване на библиотечния фонд по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата

Целта на проекта е с осигурената финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да се активизира интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Със средствата по проекта са закупени 138 книги на стойност 1178,15 лв., подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания. Приоритетно са включени произведения на български автори.


2018г.

Проект “Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България” след участие в Конкурс за проекти 2018 „Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Проектът е реализиран от библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922” с. Мрамор  в партньорство със 175 ОУ „Васил Левски” с. Мрамор.

Основната цел на проекта е да се изгради модерно и енергоспестяващо осветление в библиотеката и формиране на екологична култура на потребителите на библиотечни услуги чрез повишаване на информираността  по проблемите на използването на електроенергията.  

Целева група на проекта са потребителите на библиотечни услуги – ученици  от 175 ОУ на възраст от  8 до 14 години; преподаватели и служители в училището; служители на читалището, кметството и земеделската кооперация и  жителите на село Мрамор.

 В рамките на проекта са осъществени следните дейности: 

 • Сформиран е екип за управление и правилното изпълнение на проекта
 • Закупени нови книги за фонда на библиотеката, свързани с екологията
 • Закупуване и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела
 • Сформиране на детски Екоклуб  и създаване на презентации и брошури
 • Създаване на сайт на проекта и публикуване в него на създаденото електронно съдържание
 • Обучение на целевите групи, свързано с енергийната ефективност и значими екологични теми
 • Провеждане на конкурс за рисунка и организиране на изложба

 Основните резултати от проекта са:

 • Създаде се устойчив модел на партньорство и сътрудничество. Обогатени са знанията на децата и възрастните в сферата на екологията и разумното потребление на електроенергия. Децата от Екоклуба се научиха да изготвят презентации по зададена тема и да ги представят пред публика.
 • Фондът на библиотеката е обогатен с 12 нови книги, свързани с екологията. Изработена е действаща интернет-страница на проекта с адрес www.eco-library.alle.bg
 • Изработени са 2 вида информационни брошури и са публикувани 6 публикации в електронното пространство за популяризиране на дейностите по проекта.
 • Изработени са 5 презентации, които са използвани за обучението на децата и възрастните. Всички презентации са публикувани в интернет-страницата на проекта.
 • В библиотеката и обслужващите я звена е подменено осветлението с енергоспестяващи осветителни тела. Монтирани са 10 LED пана, 25 плафона с датчик за движение, 15 шини с 2 броя LED пури.
 • Проведе се конкурс за рисунка на тема „Енергийна ефективност в моя дом”. В него се включиха 14 деца. Всички участници в конкурса получиха грамота. Децата от Екоклуба получиха Благодарствен адрес от екипа на проекта за активното участие в дейностите свързани с Еко обучението в библиотеката.

Този проект затвърди мястото на библиотеката като значим център за образование и общуване. Успешното приключване на проекта, разви капацитета на библиотеката и повиши компетентността на читалищните служители относно кандидатстването и реализацията на проекти. Проектът затвърди имиджа на библиотеката като център за информация и развитие на инициативи за популяризиране на значими проблеми сред местната общност и провокира широка обществена загриженост и активност за разумно използване на енергийните ресурси.

Електронна брошура


2018г.

Проект „Благоустрояване на зоната за отдих около Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” Обща стойност на проекта : 2998,67 лв.

Основна цел на проекта:  

Благоустрояване на зелената зона около читалището, която да се превърне в подходящо място за отдих и развлечение за жители и гости на с. Мрамор  

Специфични цели:

 1. Подобряване на парковото обзавеждане
 2. Осигуряване използването на прилежащата зелена територия до сградата на читалището за отдих и развлечение на деца и възрастни
 3. Включване на млади хора като доброволци при изпълнение на проекта
 4. Създаване на устойчиво пространство за общуване между хората и социални контакти

 


2013г.

Проект “Създаване на уеб сайт на  НЧ„Св. Иван Рилски-1922 –информационен портал на с. Мрамор” финансиран от Програма „Глоб@лни библиотеки – България” – Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013.

Цел на проекта: Проектът е насочен към разработване и създаване на ефективен и  функциониращ уеб сайт на Народно читалище «Св. Иван Рилски-1922», чрез който да се предоставя обща и специализирана информация за читалището, библиотеката и местните институции – кметство, училище, детска градина, църквата и др.

Основни дейности:

 1. Изговяне на структура на уеб сайт и съдържание, което да бъде включено в него
 2. Избор на разработчик и подготовка на техническо задание.
 3. Създаване  на уеб сайт на Читалището.
 4. Изграждане на база дани с дигитални колекции от местно значение
 5. Представяне на дигиталната колекция в интернет.

В резултат на извършените проектни дейности се постигнаха следните резултати:

 1. Създаде се динамичен уеб сайт на Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” с уникален дизайн и добра навигация, 
 2. Изработи се дигитална колекция от 480 бр. снимки. 21 видео касети с 60 часа запис на читалищни мероприятия, празници и концерти, състояли се през последните 25 години бяха прехвърлени на DVD, като част от тях са качени в Интернет пространството. 
 3. Дигитализирани са:
 • Летописна книга на читалището за периода 1973-1995г.;
 • Дневник на Еманоил Лозанов /общински служител/за периода 1915-1923г;
 • 3 броя дипломни работи: Кръстанова, Диляна. Библиотеката при читалище “Св. Иван Рилски” за формиране на духовни ценности у подрастващите; Христова, Василка. Минало и настояще на читалище „Св. Иван Рилски”;Христова, Василка. Добри практики по програма „Глоб@лни библиотеки”

Общ размер на финансирането – 2615,00 лв.

                                                                     


2013г.

Проект към Столична програма Култура – финансиран с 3388лв. за създаване и представяне на детски танцов спектакъл “С грация, финес и красота през Европа“ – събитие в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019г.

Основна цел на танцовия спектакъл е да обедини децата от всички възрастови групи, които посещават школата по балет към народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” и гостуващите школи, работещи на територията на гр.София в създаването на един иновативен продукт. Едно културно събитие, което да бъде различно от традиционната културна продукция на читалището, насочена към запазване и пресъздаване на  народните обичаи, развитие и обогатяване на фолклорното песенно и танцово изкуство.

С реализирането на танцовия спектакъл се постигнаха очакваните резултати като беше  привлечена широка публика от периферията на град София. Спектакълът се превърна в едно от най-важните от поредицата културни събития, които се осъществят от културния календар на Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” за 2013г. Участието на гостуващи изпълнители даде възможност за обмяна на творчески идеи и създаде трайни приятелски контакти между участниците в проекта.

Танците представени в проекта дадоха възможност на Балет „Терпсихора” да вземе участие в предстоящи фестивали и конкурси от местен, регионален, национален и международен характер, а взаимодействието между различните институции, включени в проекта ги обедини в работата им при бъдещи проекти и начинания.


2011г.

„ГЛОБА@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”

През 2008 г. Библиотеката участва в подготвителния етап на Програма „Българските библиотеки – място за информация и комуникация за всеки” със срок на действие за периода 2009 г. – 2013 г.

Основна цел на Програма „Глоб@лни библиотеки – България” е осигуряване на лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.

Читалищната библиотека се включи на втория етап от  стартирането на Програмата през 2010г. и беше подкрепена от Столична община. Тя получи 5 компютърни конфигурации, мултифункционално устройство и мултимедия с екран. Беше осигурен безплатен Интернет за посетителите на  библиотеката. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от „Майкрософт”. Читалищният библиотекар премина обучение в пет направления.

Програмата е финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” в партньорство с Министерство на културата и общините в България.

Инициативата продължава в лицето на Фондация “Глобални библиотеки – България” и се стреми да превърне обществените библиотеки в жизнени източници на помощ, с която може да се подобри животът на милиони хора.


2011г.

„Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” – Проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2011 на Министерство на културата.
Резултат: закупени 129 тома литература на обща стойност 1204,13 лв.


2010г.

Проект за допълваща субсидия от Министерство на културата –финансиран с 2000лв. за художествено творческа дейност.


2009г.

Проект за допълваща субсидия в Министерство на културата – финансиран с 7000лв.за закупуване на озвучителна и компютърна техника.


2008г.

Проект към Министерство на околната среда и водите във връзка с националната кампания „За чиста околна среда“за озеленяване и почистване на прилежащата към читалището територия- финансиран с 3000лв. и осъществен през 2009г. 

Основна цел:

Възстановяване и  трайно поддържане на зелените площи в центъра на село Мрамор в непосредствена близост до срадата на читалище „Св.Иван Рилски”.


2007 г.

Проект „Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници” 
Резултат: закупени 130 тома литература на обща стойност 1023,85 лв.


2006г.

Проект към Министерство на културата  за попълване на фонда на читалищната библиотека с нова  литература и стартиране на автоматизацията на библиотеката на стойност 1 500 лв.

С отпуснатите средства бяха закупени 70 книги и Библиотечен програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“ с модул за обработка на библиотечния фонд.