Правила за приемане на дарения от библиотечни документи в библиотеката  при НЧ „Св. Иван Рилски-1922”

Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в библиотеката при Народно читалище „Св. Иван Рилски-1922” с. Мрамор.Правилата са изработени съгласно „Наредба N 3 от 18.11.2014г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“, утвърдена от Министерството на културата

Правила за работата на библиотеката в условията на епидемиологична обстановка

Тези правила уреждат организацията за работа на библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922” в условия на извънредна епидемична обстановка в съответствие с разпоредбите на Министерството на здравеопазването по отношение на политиките за достъп, сигурността на библиотекаря, социалното дистанциране и хигиенизирането на фонда при повторното отваряне на библиотеката.

Препоръки за повторно отваряне на библиотеките в условията на извънредна епидемична обстановка

Тези препоръки са подготвени от Българската библиотечно-информационна асоциация в съответствие с разпоредбите на Министерството на здравеопазването и наличните най-добри международни практики, следвани от библиотеките в Европа, Северна Америка, Азия и Австралия (обобщени и публикувани от ИФЛА и ЕБЛИДА) по отношение на политиките за достъп, сигурността на персонала, социалното дистанциране и хигиенизирането на колекциите при повторно отваряне на библиотеките. Предпоставка за отваряне на дадена библиотека е тя да отговаря на препоръките. Ако има актуализации на тези препоръки, те ще бъдат оповестени своевременно.

Правилник на библиотеката

Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването на потребителите на библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922”.

Закон за обществените библиотеки

ЗОБ урежда учредяването, видовете, функциите, управлението и финансирането на обществените библиотеки.

НАРЕДБА № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд

С тази наредба се уреждат условията и редът за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечните фондове на обществените библиотеки независимо от тяхната ведомствена подчиненост или собственост.

Стандарт за библиотечно-информационното обслужване

Този стандарт определя условия за дейност на обществените библиотеки и включва:
а) показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки.
б) индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки.
в) показатели и индикатори за Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”